Қазақстан Республикасында эвтаназияны қолданудың қылмыстық­құқықтық мәселесі

  • Б. Н. Тажибаев Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

Abstract

Бұл мақалада автормен Қазақстан Республикасында эвтаназияның қолданылуына талдау жүргізіледі, сондай­ақ қылмыстық­құқықтық, діни, философиялық және медициналық аспектілерді ескере отырып, белсенді және бәсең эвтаназия ұғымдарына түсініктеме беріледі. Салыстырмалы­құқықтық талдау, зерттеу статистикасы мен сот практикасы нәтижесінде, медицина қызметкерлерінің эвтаназияны қолданғаны үшін қылмыстық­құқықтық жауапкершілігі туралы нормалардың авторлық редакциясы ұсынылады. 

References

Әдебиеттер
1 Интернет журнал: История эвтаназии – Эвтаназия. Глава-ІІ. Этико-философскии дискурс: от Античности к Современности. Раздел – 4. Новое время и современный период. 2010.10.06.
2 Бородин С.В. Уголовно-правовые проблемы эвтаназии // Современная юстиция. – 1992. – No9-10. – С.34; Он же. Преступления против жизни. – М., 2000. – С.52.
3 Уголовное право РК / под ред. И.Ш. Борчашвили, С.М. Рахметова. – Алматы: Данекер, 2000. – 234с.
4 Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі» туралы Кодексі 2009 жылғы 18 қыркүйектегі No 193-IV (10.07.2012 ж. өзгерістер және толықтырулармен) – Астана, 2012. – 141-бап.
5 Капинус О.С. Эвтаназия как социально-правовое явление: монография /О.С. Капинус. – М.: Буквовед, 2006. – 400 c.
6 Рустемова Г.Р. Проблемы совершенствования борьбы с преступлениями в сфере МОН. Дисс. д.ю.н. – Алматы, 2003. – С.148.
7 Эвтаназия – зло или благо? /Социология/ Интернет-газета ЗОНАКЗ...https//zonakz. Net/articles/1064
How to Cite
ТАЖИБАЕВ, Б. Н.. Қазақстан Республикасында эвтаназияны қолданудың қылмыстық­құқықтық мәселесі. Journal of actual problems of jurisprudence, [S.l.], v. 75, n. 3, feb. 2016. ISSN 1563-0366. Available at: <http://bulletin-law.kaznu.kz/index.php/journal/article/view/728>. Date accessed: 20 aug. 2018.
Section
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНАЛИСТИКА

Keywords

эвтаназия, қылмыс, медицина.