Қылмыстық істер бойынша соттың, қорғау тарабы мен айыптау тарабының дәлелдеу процесіндегі белсенділіктерінің шектері мәселелері

А. Б. Шарипова, А. Б. Избасова

Abstract


Аталған мақалада қылмыстық іс жүргізудің қазіргі заманғы теориясындағы соттың, айыптау тарабы мен қорғау тарабының дә­ лелдеу процесіндегі орны туралы мәселе қарастырылған. Қарастыры­ лып отырған мәселенің мәні жарыспалы қылмыстық сот процесінде сот, тараптар белсенділік танытуы қажет пе, ал егер қажет болса он­ да ол қандай қызмет түріне ие болуы керек екендігінде. Сотта тарап­ тар арасындағы даудың болмауы жарыспалылық қағидасының мәнін жоғалтады. Сот тараптардың жарыспалылығы үшін жағдай туғызады, процесс қатысушыларының мінез­құлықтарының заңдылығын қада­ ғалайды, зерттеліп отырған дәлелдемелерді дәлелдемелердің жол берілушілігі, дұрыстығы тұрғысынан бағалайды. 


Keywords


сот, қорғау тарабы, айыптау тарабы, қылмыстық қудалау, тараптардың жарыспалылығы.

Full Text:

PDF (Kazakh)

References


Әдебиеттер

Халиков К.Х. Қазақстан Республикасындағы сот билігі мәселелері. Автореф. дис...з.ғ.к. – Алматы, 1998. – 50 б.

Кобликов А.С. Қылмыстық іс: ЖОО арналған оқулық. – М., 2000. – 374 б.

Петрухин И.Л. Бәсекелестік және әділеттілік (М.С. Стороговича 100 жылдығына арналған) // Мемлекет және құ-

қық. – No 10. – М., 1994. – 150 б.

Кеңестік әділет. – No12. – М., 1993. – 58 б.

Абдиканов Н.А. ҚР-дағы ең негізгі сот талқылауы: оның бағдары мен өндірісі. – Алматы, 2004. – 368 б.

Савицкий В.М. Қылмыстық сот өндірісіндегі прокурорлық қадағалау теориясының очеркі – М., 1975. – 324 б.