Тараптардың жарыспалылығы мен тең құқылығы қағидасының жүзеге асырылу мәселелері

А. Б. Шарипова, А. А. Арын

Abstract


Аталған мақалада қылмыстық сот өндірісіндегі тараптардың жа­ рыспалылығы мен тең құқылығы қағидасының жалпы сипаттамасы, оның мәні қарастырылып, тараптардың жарыспалылығы мен тең құ­ қылығы қағидасының тәжірибеде жүзеге асырылу мәселелері зерт­ телген. 


Keywords


қағида, тараптар, жарыспалылық, тең құқылық, сот, қорғау, айыптау, қылмыстық сот өндірісі.

References


Әдебиеттер

Қазақстан Республикасының 30 тамыз 1995 жылғы Конституциясы (өзгерістермен және толықтырулармен). – Ал- маты: Юрист, 2015. – 40 б.

Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған Құқықтық саясат тұжырымдамасы // «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі.

Қазақстан Республикасы Президентінің 20 қыркүйек 2002 жылғы No 949 Жарлығымен мақұлданған Қазақстан Рес- публикасының Құқықтық саясат тұжырымдамасы. – Алматы: Жеті-Жарғы, 2002. – 56 б.

Жалыбин С.М. Защита граждан в уголовном судопроизводстве. – Алматы, 2002. – 285 б.