Тараптардың жарыспалылығы мен тең құқылығы қағидасының жүзеге асырылу мәселелері

  • А. Б. Шарипова Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.
  • А. А. Арын Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

Abstract

Аталған мақалада қылмыстық сот өндірісіндегі тараптардың жа­ рыспалылығы мен тең құқылығы қағидасының жалпы сипаттамасы, оның мәні қарастырылып, тараптардың жарыспалылығы мен тең құ­ қылығы қағидасының тәжірибеде жүзеге асырылу мәселелері зерт­ телген. 

References

Әдебиеттер
1 Қазақстан Республикасының 30 тамыз 1995 жылғы Конституциясы (өзгерістермен және толықтырулармен). – Ал- маты: Юрист, 2015. – 40 б.
2 Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған Құқықтық саясат тұжырымдамасы // «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі.
3 Қазақстан Республикасы Президентінің 20 қыркүйек 2002 жылғы No 949 Жарлығымен мақұлданған Қазақстан Рес- публикасының Құқықтық саясат тұжырымдамасы. – Алматы: Жеті-Жарғы, 2002. – 56 б.
4 Жалыбин С.М. Защита граждан в уголовном судопроизводстве. – Алматы, 2002. – 285 б.
How to Cite
ШАРИПОВА, А. Б.; АРЫН, А. А.. Тараптардың жарыспалылығы мен тең құқылығы қағидасының жүзеге асырылу мәселелері. Journal of actual problems of jurisprudence, [S.l.], v. 75, n. 3, feb. 2016. ISSN 1563-0366. Available at: <http://bulletin-law.kaznu.kz/index.php/journal/article/view/720>. Date accessed: 20 aug. 2018.
Section
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНАЛИСТИКА

Keywords

қағида, тараптар, жарыспалылық, тең құқылық, сот, қорғау, айыптау, қылмыстық сот өндірісі.