Махамбет шығармашылығындағы саяси­құқықтық ойлар

  • Ш. Қ. Ергөбек Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.
  • К. Ж. Алтаева Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

Abstract

Мақалада Бөкей ордасындағы биліктің орталықтанып, бұқара ха­ лықтың тұрмыс­жағдайы нашарлаған кезеңде хандық билікке қарсы шығып, ұлт­азаттық идеяны қолдаған Махамбат Өтемісұлының саяси­ құқықтық ойлары сараланған. Махамбет Өтемісұлы дәстүрлі билік орталығы болып табылатын Истайдың қолдаушысы болды. Ақын шығармашылығы абсолютті монархия идеясын ығыстырып Конститу­ циялық құқықтық талаптардың орын алуын қалайды. 

References

Әдебиеттер
1 Муканов М.С. Из исторического прошлого. – Алматы: Қазақстан, 1998. – 160 с.
2 Бекмаханов Е.Б. Присоединение Казахстана к России. – М.: АН СССР, 1958. – 343 с.
3 Жеті ғасыр жырлайды. 2 томдық. Құрастырған: Е. Дүйсенбайұлы. – Алматы: Жазушы, 2004. – 1 том. – 400 б.
4 ХІХ ғасыр әдебиеті. Алтыншы кітап. Құрастырған: Х. Сүйіншәлиев. – Алматы: Ана тілі, 1992. – 224 б.
5 Махамбет. Жыр семсер. – Алматы: Жазушы, 1979. – 152 б.
6 Монтескье Ш.Л. Заңдар рухы туралы. – Алматы: Үш қиян, 2004. – 784 б.
7 Өзбекұлы С. Қазақстанның саяси-құқықтық ой-пікір тарихының өзекті мәселелері. – Алматы: Білім, 2004. – 128 б.
How to Cite
ЕРГӨБЕК, Ш. Қ.; АЛТАЕВА, К. Ж.. Махамбет шығармашылығындағы саяси­құқықтық ойлар. Journal of actual problems of jurisprudence, [S.l.], v. 75, n. 3, feb. 2016. ISSN 1563-0366. Available at: <http://bulletin-law.kaznu.kz/index.php/journal/article/view/691>. Date accessed: 20 aug. 2018.
Section
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ИСТОРИИ ПРАВА

Keywords

монархизм, билікті орталықтандыру, еркіндік, ерік­ тілік, тәуелсіздік, бірлік.