Бөкей ордасы хандарының саяси және құқықтық рефор­ малары мен ойлары

Ш. Қ. Ергөбек, К. Ж. Алтаева

Abstract


Мақалада Бөкей ордасы билеушілерінің саяси­құқықтық ойла­ рына шолу жасалады. Қазақ саяси­құқықтық ой тарихында Бөкей ордасының хандары билікті орталықтандырып, абсолютті монар­ хия нысанындағы мемлекеттік құрылым жүйесін енгізген тұлғалар болып есептеледі. Жәңгір ханның тұсындағы биліктің орталықтану үдерісі дәстүрлі элита тарапынан қарсылық тудырмай қоймады. Сон­ дай­ақ аталмыш кезеңнің басты ерекшеліктерінің бірі – ағартушылық идеяларының кең қанат жаюы. Мақалада осы және тағы басқа мәсе­ лелер қарастырылады. 


Keywords


абсолютті монархия, билікті орталықтандыру, жер­ ге меншік құқығы, ағартушылық идея.

Full Text:

PDF (Kazakh)

References


Сұлтанов Т. Қазақ хандығының тарихы. – Алматы: Мектеп, 2003. – 160 б.

Жеті ғасыр жырлайды. 2 томдық / Құрастырған: Е. Дүйсенбайұлы. – Алматы: Жазушы, 2004. – 1-том. – 400 б.

Маймақов Ғ. Қазақстан Республикасының саяси-құқықтық тарихы. – Алматы: Ғылым, 2000. – 176 б.

Зиманов С.З. Россия и Букеевское ханство. – Алма-Ата: Наука, 1982. – 171 с.